Margerets Taste en Margerets Taste® zijn geregistreerde handelsnamen en ‑merken van Margerets Taste, gevestigd aan de Goudenregenlaan 49, 1901 SN Castricum

I tel +31(251) 82 76 94 I +31 (6) 55 13 08 80 I info@margeretstaste.com I www.margeretstaste.com

Deze Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 50172611. Deze leveringsvoorwaarden worden ook op de website www.margeretstaste.com van Margerets Taste gepubliceerd. Deze leveringsvoorwaarden worden op verzoek kosteloos aan de afnemer verstrekt.

De afnemer is elke partij die de website van Margerets Taste bezoekt, of die een aanbieding van Margerets Taste ontvangt, of die een overeenkomst met Margerets Taste aangaat. De Afnemer moet ten behoeve van aanbiedingen en overeenkomsten zijn huis‑ of vestigingsadres en zijn e‑mailadres aan Margerets Taste opgeven.

AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Margerets Taste. Afwijkingen zijn slechts geldig als en voor zover deze schriftelijk door Margerets Taste overeengekomen zijn.

Deze Leveringsvoorwaarden gelden ook voor alle eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Margerets Taste en van de door margeretstaste.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden partijen.

De toepasselijkheid van alle algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer, waaronder eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van de Afnemer, is steeds uitdrukkelijk uitgesloten.

Margerets Taste verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. Door het doen van een bestelling verklaart de Afnemer dat hij 18 jaar of ouder is.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling door de Afnemer houdt in dat de Afnemer de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden heeft aanvaard.

De Afnemer is verantwoordelijk voor het doen van de juiste bestelling. Onduidelijke, onvolledige of onjuist geplaatste bestellingen zijn voor risico van de Afnemer en zullen worden uitgevoerd zoals deze door de Afnemer aan Margerets Taste zijn opgegeven.

Alle aanbiedingen van Margerets Taste zijn vrijblijvend en zijn altijd op basis van beschikbaarheid. Margerets Taste heeft altijd het recht om zonder opgaaf van reden aanbiedingen te wijzigen of in te trekken.

Indien een vrijblijvend aanbod van Margerets Taste door middel van een schriftelijke bevestiging wordt aanvaard, heeft Margerets Taste het recht het aanbod uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen.

Margerets Taste zal met een alternatief voorstel komen als een aangeboden artikel of jaargang niet (meer) leverbaar is. Margerets Taste zal de Afnemer hiervan voorafgaande aan de levering op de hoogte stellen. De Afnemer heeft het recht in dergelijk geval de order annuleren.

Een overeenkomst komt pas tot stand als Margerets Taste de bestelling van de Afnemer heeft aanvaard. Margerets Taste is niet verplicht een bestelling door de Afnemer te aanvaarden. Margerets Taste heeft het recht om bestellingen te weigeren en om bepaalde voorwaarden aan een levering te verbinden. Als de Afnemer met dit laatste niet instemt, mag de Afnemer binnen 7 werkdagen na mededeling daarvan door Margerets Taste de bestelling schriftelijk afzeggen. In alle andere gevallen is de bestelling door de Afnemer aanvaard.

PRIJZEN EN BETALING

Alle artikelprijzen zijn in euro’s, inclusief accijns en BTW, maar exclusief bezorgkosten wanneer deze van toepassing zijn.

De door Margerets Taste op de website gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment bekende prijzen. Deze prijzen kunnen fluctueren. Margerets Taste heeft altijd het recht om artikelprijzen met onmiddellijke ingang te wijzigen, bijvoorbeeld in verband met wijziging van wettelijke voorschriften of van tussentijds wijzigen van inkoopprijzen. Als de Afnemer niet instemt met een prijswijziging mag de Afnemer binnen 7 werkdagen na de mededeling door Margerets Taste de bestelling schriftelijk afzeggen. In alle andere gevallen is de bestelling door de Afnemer aanvaard.

De betaling voor een bestelling kan via IDEAL, PayPal, creditcard of een overboeking vooraf worden gedaan.

Een bestelling wordt pas uitgevoerd na ontvangst van betaling door Margerets Taste. De afnemer heeft niet het recht om een betaling zonder toestemming van Margerets Taste ongedaan te maken of te storneren.

Volledige betaling moet uiterlijk 7 werkdagen na het doen van een bestelling door Margerets Taste zijn ontvangen. Bij te late betaling is de Afnemer een contractuele rente van 1% per maand of een deel van een maand aan Margerets Taste verschuldigd over het openstaande bedrag, vermeerderd met redelijke administratiekosten. Dit geldt niet voor zover een te late betaling de schuld van Margerets Taste is. Als Margerets Taste de vordering ter incasso uitbesteedt is de Afnemer naast de contractuele wettelijke rente ook de incassokosten verschuldigd in overeenstemming met de richtlijn van de Nederlandse Orde van Advocaten (15% voor bedragen tot 3.000 euro) met een minimum van 50,- euro exclusief btw.

BEZORGEN:

Margerets Taste heeft de wijnen uit haar winkel op de website staan. Deze wijnen kunnen worden aangeschaft in de winkel aan de Goudenregenlaan 49, ten tijde van de te volgen cursus. Ook kun je deze wijnen online bij ons bestellen en kopen. In overleg met Margerets Taste, laten wij ook de wijnen bezorgen op een gewenst adres, binnen en net buiten gemeente Castricum.

Margerets Taste zal contact met je opnemen over de beschikbaarheid van de wijnen en de afleverdatum. Ook wordt er een betalingsmogelijkheid met u besproken.

Levering van bestellingen vindt plaats op basis van gereed zijn voor verzending van de verschillende bestelde artikelen en wordt zoveel mogelijk in één zending gedaan, maar Margerets Taste mag de levering ook in delen (laten) bezorgen.

Het verschuldigde bedrag aan bezorgkosten wordt met de klant afgesproken. Verzending van de levering zal zo veel als redelijkerwijs mogelijk binnen 7 werkdagen plaatsvinden. De verzending via pakketpost is ter beschikking gesteld voor alle leveringen buiten gemeente Castricum, dit brengt afhankelijk van ordergrootte, een gemiddeld bedrag van € 9,00 per levering met zich mee.

Een normale transportverzekering van de artikelen is in de prijs begrepen. De artikelen zijn voor risico van de Afnemer vanaf het moment dat zij zijn afgeleverd.

De Afnemer moet bestellingen direct bij aflevering controleren op eventuele breuk en/of manco. Met ondertekening van de aflever bon verklaart de Afnemer de bestelling in goede orde te hebben ontvangen en zijn reclames betreffende breuk en manco niet langer mogelijk.

Leveringstermijnen zijn gebaseerd op de op het moment van aanbieding bekende gegevens. Verandering van leveringstermijnen geeft geen recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling. Als een overschrijding van de leveringstermijn zodanig is, dat het voor de Afnemer niet redelijk is dat hij de overeenkomst in stand laat, zal de Afnemer Margerets Taste daar direct en schriftelijk over informeren en Margerets Taste nog 7 werkdagen gelegenheid geven om de bestelling af te leveren. Als Margerets Taste niet in deze 7 werkdagen levert, dan heeft de Afnemer het recht om de bestelling schriftelijk te annuleren en zal Margerets Taste het door de Afnemer voor de bestelling betaalde bedrag binnen 7 werkdagen na deze annulering aan de Afnemer terugbetalen.

VERTROUWELIJKSHEIDSCLAUSULE

Alle informatie die door klanten vertrekt worden is vertrouwelijk voor Margerets Taste®, haar medewerkers en de docenten.

BEDENKTIJD

Je hebt ten allen tijden na de bestelling/ betaling een bedenktijd van 14 werkdagen.

TEVREDENHEIDSGARANTIE, KLACHTEN

Als de Afnemer niet tevreden is over een artikel kan de Afnemer de onaangebroken flessen retourneren aan Margerets Taste. Daarvoor moet de Afnemer dit binnen 7 werkdagen schriftelijk aan Margerets Taste melden. De Afnemer ontvangt dan de waarde van de geretourneerde artikelen terug nadat Margerets Taste deze van de Afnemer heeft terugontvangen. De Afnemer moet zelf, maar wel in overleg met Margerets Taste zorg dragen voor het in goede staat retourneren van de flessen aan Margerets Taste.

De Afnemer moet een eventuele klacht binnen 7 werkdagen indienen op bovenstaand adres. Margerets Taste zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk proberen de klacht op te lossen. Margerets Taste zal de Afnemer hierover schriftelijk aan het door de Afnemer opgegeven adres (via, brief of e‑mail) berichten.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van door Margerets Taste geleverde artikelen blijft bij Margerets Taste totdat de Afnemer aan al zijn verplichtingen aan Margerets Taste heeft voldaan. De geleverde artikelen komen evenwel volledig voor risico van de Afnemer vanaf het moment dat deze aan de Afnemer zijn geleverd.

OVERMACHT EN AANSPRAKELIJKHEID

Overmacht is iedere tekortkoming die niet aan een partij kan worden toegerekend, omdat zij niet aan haar schuld te wijten is en ook niet op grond van de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt ook verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Margerets Taste, het niet (volledig en/of tijdig) door een derde nakomen, ongeacht de oorzaak, van diens verplichtingen jegens Margerets Taste, alsmede bedrijfsstoringen, storingen in internetverbindingen, transportvertraging, staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Als een overmacht situatie meer dan 60 dagen heeft geduurd heeft elk van de partijen het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

De website van Margerets Taste wordt zorgvuldig samengesteld. Dit sluit eventuele fouten niet uit. Margerets Taste is niet aansprakelijk voor fouten in door of namens Margerets Taste verstrekte informatie.

Misverstanden, onjuist of onvolledig overkomen van bestellingen of andere communicatie tussen Margerets Taste en de Afnemer door het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen komen niet voor rekening of risico van Margerets Taste.

Bij een aan Margerets Taste toerekenbare tekortkoming zal Margerets Taste zo veel als redelijkerwijs mogelijk de artikelen, die deze tekortkomingen hebben, vervangen door dezelfde of gelijkwaardige artikelen zonder de tekortkoming.

De totale aansprakelijkheid van Margerets Taste wegens toerekenbare tekortkoming is per bestelling beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het voor de betreffende bestelling door de Afnemer aan Margerets Taste betaalde bedrag incl. BTW.

PERSOONSGEGEVENS

De gegevens van de Afnemer worden door Margerets Taste opgenomen in elektronische bestanden en zullen worden behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites van Margerets Taste, waaronder onder meer programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Margerets Taste. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Margerets Taste informatie te kopiëren en/of te bewerken.

OVERIGE BEPALINGEN

Als deze Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling ter zake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van) deze Leveringsvoorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.

De administratie van Margerets Taste geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Afnemer aan Margerets Taste verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Margerets Taste verrichte leveringen. Partijen erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Schriftelijke mededelingen moeten per brief, fax of e‑mail worden gedaan. Voor Margerets Taste gelden hiervoor de hierboven genoemde adressen. Voor de Afnemer gelden de adressen, die de Afnemer aan Margerets Taste bij bestelling schriftelijk heeft opgegeven.

Indien de voorraad van een bepaald oogstjaar is uitverkocht, heeft de leverancier het recht, zonder toestemming van opdrachtgever, het product van het daaropvolgende oogstjaar te leveren.

De rechtsverhouding tussen Margerets Taste en de Afnemer worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen, die niet onderling worden geschikt, zullen worden beslecht door de te Alkmaar bevoegde rechter.

Margerets Taste staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder het nummer 50172611.

Het BTWnummer is NL191228072B01

Castricum, december 2015